Østre Agder-samarbeidet

Østre Agder-samarbeidet er et interkommunalt politisk råd (tidligere regionråd). Det er et formelt samarbeid for de åtte kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

 

Østre-Agder-samarbeidet jobber for å fremme regionens interesser overfor nasjonale myndigheter sentralt og i Agder, samt overfor Agder fylkeskommune som regional utviklingsaktør på vegne av innbyggere, kommuner og næringsliv i denne del av Agder. Samarbeidet omfatter også drift av eksisterende interkommunale samarbeid og til etablering av nye fellesløsninger når to eller flere samarbeidskommuner finner dette hensiktsmessig. Regionen er den nest største i Agder (etter Kristiansandsregionen) og utgjør ett felles bo- og arbeidsmarked for flere enn 94.000 innbyggere.

Leder for rådet er Robert Cornels Nordli, ordfører i Arendal, og nestleder er Marianne Landaas, ordfører i Tvedestrand. Sekretariatet ledes av Ole Jørgen Etholm. Sekretariat har  medarbeidere for ulike fagområder.

Samarbeidet bygger på kommunelovens §18. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale for Østre Agder IPR. Denne ble vedtatt i styremøtet 23.oktober 2020 etter forutgående behandling i kommunestyrer og bystyrer.

Organisering:

By- og kommunestyrene oppnevner medlemmer og varamedlemmer til representantskapet etter følgende fordelingsnøkkel: Arendal kommune velger 2 medlemmer og 2 personlige varamedlemmer, øvrige kommuner velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem til representantskapet. Ordfører skal velges til representantskapet i Østre Agder. Valget skjer straks kommunestyrene/bystyrene konstituerer seg etter kommunevalget og gjelder for valgperioden. Representantskapet skal ha leder og nestleder og det konstituerer seg selv. Leder er ansvarlig for å innkalle til minimum 4 møter pr kalenderår. Fylkesordfører med. fylkesvaraordfører som stedfortreder gis møte og talerett i representanskapsmøtene.

Representantskapet har anledning til å innkalle rådmannsutvalget (jfr §4) til sine møter med tale og forslagsrett.

Representantskapet kan opprette faste eller temporære underutvalg for å følge opp enkeltprosjekt eller deler av Østre Agder sin virksomhet.

Ole Jørgen Etholm

Sekretariatsleder

Telefon 37 01 36 14
Mobil 478 11 568

Samarbeidspartnere