På oppdrag av kommunene i Østre Agder har styret påtatt seg å gjennomføre en utredning med sikte på økt kremasjonskapasitet for regionen.

Bakgrunnen for at utredningen iverksettes er at konsesjonsgrensen på 200 ved eksisterende kremasjonsanlegg på Høgedal er sprengt og Fylkesmannen har når det er blitt gitt anledning til å overskride grensen krevd at Arendal skal framlegge en plan for renseanlegg for anlegget. Utredningen av kremasjonsanlegget som må omfatte nytt renseanlegg og større ovn skal foreligge slik at kommunene skal kunne vurdere prosjektet ved behandling av budsjett og handlingsprogram høsten 2016. Det foreligger et mandat for utredningsarbeidet som blir utført av kirkevergen i Arendal, Arendal eiendom KF og sekretariatet i Østre Agder.

Det er etablert en prosjektgruppe for arbeidet som består av Sigmund Raniszewski og Atle Brekke fra Arendal krematorium, Arnold Lundvall og Petter Norberg fra Kirkevergen i Arendal, Jarl Bollmann Pedersen fra Arendal eiendom KF og Ole Jørgen Etholm fra Østre Agder. I forbindelse med at de starter sitt arbeid vil de besøke det nye krematoriet som er bygget for Grenlandsregionen i Skien den 25.april.