Oslo KMD

Koordinert med styremøtet 12.april som var lagt til Oslo, ble det avholdt kontaktmøte med Statssekretær Grete Ellingsen i Kommunal- og modernisseringsdepartementet og med stassekretær Lars Jacob Hiim i Nærings- og fiskeriderpartementet. En mindre gruppe fra Arendal og Tvedestrand hadde parallelt møte med stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan som sitter i Transport og kommunikasjonskommiteen på Stortinget.

Møtet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet dreide seg om den videre prosess i den pågående kommunestrukturreformen. Herunder både prosessen både lokalt og nasjonalt. Fra Østre Agder pressenterte en prosessen rundt sammenslåing av Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Statssekretæren understreket kravet om bindende vedtak i kommunene innen 1.juli, men understreket at formelt skal departementet først ha melding fra fylkesmennene innen 1.oktober slik at mange formelle spørsmål som navn kan avklares i denne perioden.

Møtet i Nærings- og fiskeridepartementet ble avtalt med bakgrunn i store utfordringer for næringslivet i regionen og som en konsekvens av dette sterk vekst i ledigheten. For Østre Agder er det viktig at den politiske ledelse er kjent med regionens utfordringer. Videre ønsket regionen å gjøre statssekretæren oppmerksom på de planer som foreligger for bedriftsetablering på Jorøya i Åmli for produksjon av biodrivstoff primært basert på massevirke og rester fra skogsavvirkningen.

Møtet på Stortinget med KRF`s representant fra Vest-Agder Hans Fredrik Grøvan hadde fokus på de særlige problemene en ser med framtidig nivå for bompenger på den nye veien mellom Arendal og Tvedestrand. Herunder hva som kan gjøres fra lokalt hold og fra stortingspolitikerne for å sikre at denne prisen blir slik at det nye veinettet blir brukt. Videre fokuserte en på Østre Agders ønskemål i forhold til Stortingets forestående behandling av Nasjonal transportplan – NTP.