2. og 3. mai møttes rådmannsutvalget og styret i Østre Agder regionråd til felles styre- og informasjonsmøte i Oslo. En av postene på programmet var møte med barne-og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Første dag omhandlet satsing på forskning, utvikling og innovasjon i kommunehelsetjenesten.  Jon Anders Drøpping fra Kommunenes Sentralforbund(KS) orienterte om sluttrapporten fra Kommunenes strategiske forskningsorgan(KSF)

Drøpping presenterte rapporten med forslag på fremtidig struktur og mulig finansieringsmodell for forskning i kommunale helse og omsorgstjenester. Videre uttrykte han at en av utfordringene fremover er at kommunene vil måtte prioritere hardt. Økende behov for helsetjenester, færre hender og strammere budsjetter vil kreve solid kunnskap og forskning for å underbygge og sikre at prioriteringene kan skje innenfor rammene av faglig forsvarlighet. Presentasjon(pdf)

Rapporten er nå sendt HOD med anmodning om videre oppfølging av anbefalingene med sikte på et kunnskapsløft for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Videre presenterte samhandlingskoordinator Harry Svendsen FoUI strategidokument  innen helse, omsorg og levekår i Østre Agder 2020-2024. Oppdraget om å utarbeide en strategi ble vedtatt av styret i 2017 og strategien som foreligger presenterer 3 prioriterte strategier med tilhørende satsingsområder og tiltak. Strategien ble positivt mottatt og det ble gitt tilslutning både til visjon, mål og tiltak. Presentasjon(pdf)

Del to av programmet omhandlet kommuneøkonomi. Status for regionen ble presentert av avdelingsdirektør i kommuneøkonomi i KS, Rune Bye og spesialrådgiver Sigmund Engdal. I samarbeid med Telemarksforskning og Menon economics har KS fått utarbeidet en modell for beregning av driftsresultat for kommuner og fylkeskommuner sett i sammenheng med svingninger i rammebetingelser. Modellen er operasjonalisert i et excel-verktøy som distribueres til norske kommuner. Presentasjon(pdf)

Med bakgrunn i de ulike presentasjonen ble det gitt tid til diskusjoner og spørsmål til innlederne.

Avslutningsvis ble det holdt et opplæringsprogram i kommunalt påvirkningsarbeid ved Andre Kolve i Gambit Hill & Knowlton

Dag to startet med en innledning av avdelingsdirektør Frode Lindtvedt i KS med fokus på lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid. Lindtvedt viste til arbeidet som er gjort for å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag om viktige utviklingstrekk i det norske samfunnet, der utviklingstrekkene blant annet peker på en utvikling mot mer polarisering og mindre tillit i samfunnet. Presentasjon(pdf)

I forbindelse med styremøtet ble det holdt en orientering fra Christian-Marius Stryken i Panor Public Affairs AS som bistår Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune i saker som gjelder påvirkning av viktige beslutninger for regionen.

Etter styremøtet forflyttet forsamlingen seg til regjeringskvartalet hvor en lydhør statsråd lyttet til utfordringer og problemstillinger for Østre Agder.