Fagutvalg for e-helse- og velferdsteknologi

Fagutvalget for e-helse- og velferdsteknologi ble etablert 28.mai 2013 for at satsingen innenfor fagfeltet skulle styrkes og for å møte fremtidens muligheter og utfordringer. I tillegg til etableringen av fagutvalget ble det i 2014 ansatt en e-helse- og velferdsteknologi koordinator i 100% stilling for å ytterligere styrke satsingen i regionen.
Målsetting: Fagutvalg for e-helse- og velferdsteknologi skal bidra til at medlemskommunene i fellesskap utnytter mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi i helse- og omsorgssektoren med sikte på å bidra til nyskaping, utvikling og gevinstrealisering i sektoren. Organisering: Østre Agders fagutvalg skal være en undergruppe for Helse- og omsorgslederforum (HLF). Fagutvalget består av en fagmedarbeider fra hver deltakende kommune, KomUT koordinator Agder, samt en representant fra IKT Agder, en representant fra DDØ og en representant fra brukerorganisasjonene. i tillegg er Husbanken Aust- Agder og OFA tildelt observatørstatus i fagutvalget. Prosjektgruppen for «digitalt nattilsyn» har møte- og talerett. Ved behov kan statlige myndigheter/virksomheter gis observatørstatus. Samhandlingskoordinator Østre Agder deltar i fagutvalgsmøtene som HLF representant.

Kontaktinformasjon:

Merethe Knatterud
Leder

Adresse:
Sam Eydes plass 2, 4891 Arendal
Telefon:
97112194
Epost:

merethe.knatterud@arendal.kommune.no

Christina Bjørke Berntsen

Digitaliseringsrådgiver

Adresse:
Sam Eydes plass 2, 4891 Arendal
Telefon:
90605857
Epost:
Christina.Bjorke.Berntsen@arendal.kommune.no