Én digital offentlig sektor – Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 er en oppfølging av Stortingsmelding nr 27. Digital agenda (2015-2016). Strategien definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025. Digitaliseringsstrategien skal støtte den digitale transformasjonen i hele offentlig sektor, og er en overordnet felles strategi for både kommunal sektor og staten.

Oppfølging av tiltakene understøttes av felles handlingsplan for realisering av strategien som Digitaliseringsdirektoratet og KS følger opp i fellesskap. I tillegg reguleres oppfølging av digitaliseringsstrategien i en samarbeidsavtale mellom KS og KMD om digitalisering. Samhandling og samordning av digitaliseringsarbeidet skal legge grunnlaget for utvikling av sammenhengende tjenester til innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv.

 Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Dette innebærer å

  • bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode,
  • samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå,
  • jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig og helhetlig levekårssatsing,
  • redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030,
  • utnytte mulighetene som digitalisering gir.

Østre Agder samarbeidet og kommunene arbeider i samsvar med de overordnede strategiene og har utarbeidet en egen strategi, Digitalisering helse Østre Agder 2021-2024.  Kommunene deltar i det viktige regionale samarbeidet på Agder gjennom Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) og Ett Digitalt Agder.

RKG e-helse etablerte i 2016 satsningen Velferdsteknologi Agder 2020 (2017-2020), i 2019 videreført til satsningen E-helse Agder 2030. Den regionale koordineringen av e-helse har resultert i at fremtidsrettede digitale løsninger er innført i helse- og omsorgssektoren i hele Agder. Kommunene i Agder er i front og har nasjonalt innflytelse på at løsningene baseres på kommunenes behov. RKG e-helse og kommunene samarbeider med spesialisthelsetjenesten om løsninger som bør være felles på tvers av forvaltnings-nivåer.

Ett digitalt Agder er et nettverkssamarbeid mellom alle kommunene i Agder og Agder fylkeskommune, og inngår i den regionale samhandlingsstrukturen. Nettverket ble etablert våren 2021. Ett digitalt Agder skal jobbe med innføring av digitale fellesløsninger, videreutvikle digitale løsninger, være et idemottak og samle erfaringer. Gjennom samarbeid kan kommunene ta i bruk nye digitale løsninger raskere, slik at alle som bor i Agder får lik tilgang til digitale kommunale tjenester.

 

Skille Skille

Mer teskt