Helse og omsorg

En viktig del av kommunesamarbeidet i Østre Agder er helse og omsorgsfeltet.
Kommunene har over flere år utviklet et omfattende samarbeid med bl.a felles Legevakt, kommunalt øyeblikkelig hjelp sengetilbud og Krisesenter. Kommunene i Østre Agder har siden iverksettelsen av Samhandlingsreformen i 2012 samarbeidet med øvrige Agderkommuner og Sørlandet sykehus HF (SSHF) for å utvikle Helsefellesskapet på Agder.

Østre Agder og øvrige Agderkommuner har inngått et formalisert samarbeid med Sørlandet sykehus HF og Universitetet i Agder (UiA) gjennom det såkalte OSO – samarbeidet hvor siktemålet er å fremme forskning, innovasjon og utdanning. Samarbeidet er forankret i lov om kommunale helse – og omsorgstjenester og lov om spesialisthelsetjenesten.

Helsefellesskapet på Agder
Kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF (SSHF) har hatt et mangeårig samarbeid gjennom Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) som ble etablert allerede i 2006.
Kommunalt strategisk overordet ledelsesorgan – KOSS
Kommunene på Agder foretok i 2016 en felles evaluering av arbeidet med Samhandlingsreformen og identifiserte bl.a følgende forbedringsområder:

  • Bedre kommunal samordning og forberedelser til møtene i OSS  
  • Bedre utnyttelse av eksisterende strategiske samhandlingsarenaer
  • Behov for sterkere politisk forankring for å sette viktige helsepolitiske saker på dagsorden i regionen

Les mer om Helsefelleskapet på Agder og KOSS her.

Forskningssamarbeidet innenfor helse på Agder

Styret i Østre Agder vedtok i 2017 å etablere prosjektet «Sammen om FoU for bedre helse – og omsorgstjenester 2017 – 2020.»

Det ble deretter utarbeidet et Strategidokument. «Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv».
Målene
er å: 
– styrke kommunenes innovasjonsevne
– møte store samfunnsutfordringer
– utvikle fremragende fagmiljø

Etablering av prosjektet «Agder Helseklynge»

Basert på Strategidokument søkte kommunene i Østre Agder og fikk tildelt midler fra Aust Agder Kompetanse – og utviklingsfond til prosjekter «Agder Helseklynge».
Bakgrunnen for prosjektet «Agder Helseklynge» er å fremme en forskning i kommunehelsetjenesten.

Status i prosjektet kan du lese mer om her.