Digitalisering

Østre Agder har fra 2013 vært et av de faglige tyngdepunktene på Agder i arbeidet med økt digitalisering av helsesektoren.  Økt satsing på digitalisering i helse- og omsorgstjenesten kan bidra til bedre og tryggere helsetjenester for innbyggerne, og en mer effektiv helse- og omsorgssektor.

Kommunene i Østre Agder har forankret en digitaliseringsstrategi for helse 2020-2024. Digitale løsninger skal inngå som en del av tjenesteutviklingen i tillegg til økt fokus på organisatoriske forhold, målrettede tiltak og gevinstrealisering. Dette vil sikre økt digital kompetanse hos alle medarbeidere i tjenesten. Behovsdrevet innovasjon skal være førende for Østre Agders arbeid i å utvikle digitale helsetjenester, da det handler om å forstå brukernes eksisterende og fremtidige behov.  Digitaliseringsrådets rapport fra 2020 viser til at en må tenke som brukeren, og ikke brukeren om en skal lykkes med å skape gode helhetlige og sammenhengende tjenester til det beste for brukeren.

 

Tiltak som er gjennomført er en kombinasjon av egne tiltak i den enkelte kommune, og regional deltakelse. Østre Agder har hatt en ledende rolle i utviklingen av det regionale digitaliseringsarbeidet på Agder gjennom RKG ehelse. Nylig ble Østre Agder kommunene med i KS`s Et digitalt Agder. IKT Agder er IKT-leverandør for alle kommunene i Østre Agder. Videre har Østre Agder kommunene samarbeid med UIA, Care, ALL, USHT Øst og I4Helse, og MILL samt et aktivt næringsliv og IKT miljø i Agder.

 

Samarbeidsprosjekter