Helse- og omsorgsleder forum

Helse- og omsorgslederforum (HLF) er et rådgivende organ som skal fremme samhandling innenfor fagfeltet helse,- omsorg og levekårsfeltet mellom kommunene i Østre Agder. HLF består av lederne innenfor fagfeltet fra hver av de åtte kommunene, samt tillitsvalgte fra Delta, Fagforbundet og Sykepleierforbundet. Fylkesmannen deltar som observatør. HLF er styringsgruppe for alle fellesprosjekter.
Prioriterte satsingsområder 2016:

 • Samhandling med Sørlandet sykehus HF (SSHF) og kommuneregioner på Agder
 • Akuttmedisinske tjenester
 • E-helse og velferdsteknologi
 • Kompetanse, kvalitet og forskning
 • Psykisk helsearbeid og rusbehandling
 • Samfunnsmedisinsk arbeid
 • Folkehelse, levekår og tidlig innsats

Helse- og omsorgslederforum oppgaver:

 • være rådgivende og innstille i saker innenfor helse- og omsorgsfeltet til rådmannsutvalget
 • være rådgivende i andre spørsmål etter anmodning fra rådmannsutvalget
 • være styringsgruppe for prosjekter innenfor helse- og omsorgsfeltet i Østre Agder
 • foreslå og følge opp tiltak som bidrar til kompetanse – og kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet i hver kommune
 • være rådgivende faggruppe der en av kommunene har vertskommuneansvar
 • fremme samhandling mellom kommunene innad i Østre Agder, og mellom kommunesamarbeidet i Østre Agder og SSHF
 • representere Østre Agder i «Regionalt samarbeidsutvalg» (samhandlingsorgan mellom kommunene i Østre Agder og SSHF
 • iverksette, følge opp og evaluere prosjekter som fremmer samhandling mellom kommunene på Agder og SSHF.

Organisering og aktivitet
HLF er et underutvalg som består av lederne av helse – og omsorgstjenesten i de åtte deltakerkommunene i Østre Agder. Representanter fra ansattes organisasjoner samt representanter fra Fylkesmannen har observatørstatus med møte – og talerett.

Saker og aktiviteter

Møter i Helse- og omsorgslederforum:

Planlagte møtedatoer 2019: 25. januar, 15. mars, 26. april, 24. mai, 14. juni

Referat fra HLF-møte 25. januar 2019

Referat fra HLF-møte 15. mars 2019

Referat fra HLF-møte 26. april 2019

Referat fra HLF-møte 24. mai 2019

Referat fra HLF-møte 14. juni 2019

02j.juni 2017         Referat etter møte

21. April 2017       Referat etter møte

24. Mars 2017       Referat etter møte

03. Mars 2017       Referat etter møte

27. Jan 2017         Referat etter møte

18. Nov 2016 Referat etter møte

28. Okt 2016 Referat etter møte

02. Sep 2016 Referat etter møte

17. Juni 2016 Referat etter møte

20. Mai 2016 Referat etter møte

04. Mars 2016 Referat etter møte

29. Jan 2016 Referat etter møte

08. Jan 2016 Referat etter møte

Referat fra HLF-møte 19.januar 2018 

Referat fra HLF-møte 9.februar 2018 

Referat fra HLF-møte 16.mars 2018 

Referat fra HLF-møte 20.april 2018 

Referat fra HLF-møte 25.mai 2018 

Referat fra HLF-møte 28.september 2018 

Referat fra HLF – møte 2. november 2018 

Referat fra HLF – møte 14. desember 2018