KØH sengetilbud

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) er et alternativ til innleggelse i sykehus for innbyggere i Østre Agder og Nissedal. Pasientene skal få et like godt eller bedre tilbud gjennom KØH sammenlignet med innleggelse i sykehus. Tilbudet er ikke en erstatning for korttidsopphold, rehabilitering eller avlastning. Sengeplassene er på Myratunet i Arendal og oppholdet vil normalt være 1-3 døgn.

Ambulant KØH er et densentraliser der sykepleierne på avdelingen tilbyr behandling hjemme hos pasienten i tett samarbeid med KØH-lege. Det er fastlege/legevaktlege som vurderer om dette tilbudet er aktuelt for pasienten og tar kontakt med KØH-legen. Målet med ambulant KØH er å forebygge og avverge akutte sykehusinnleggelser.

Utfyllende opplysninger om KØH-tilbudet vil en fra 1.mars finne på nettsidene til Arendal kommune.