Næring- og samfunnsutvikling

Arbeidsplasser er viktig for vekst og samfunnsutvikling i Østre Agder. Hovedmålet i næring- og samfunnsarbeidet er at regionen skal ha et våkent, voksende og vitalt næringsliv med en sysselsettingsutvikling som er bedre enn landsgjennomsnittet. Regionen skal utvikle gode lokalsamfunn tilrettelagt for tilflytting, nyetableringer, besøkende og lokalbefolkningen. Et felles regionalt næringssamarbeid skal bidra til samordning av ressursinnsatsen med sikte på å skape flere arbeidsplasser.

For å skape bolyst, trivsel, identitet og samhørighet er kommunenes samfunnsutviklerrolle både stor og omfattende.  Næring-og samfunnsutvikling handler både om lokaler og arealer, men også om stedsutvikling, omdømmebygging, integrering og infrastruktur.  Regionen har mange oppgaver å ta fatt på og tilretteleggingen skal samordnes. Dette skjer i en erkjennelse av at kommunene tilhører en felles bo- og arbeidsmarkedsregion der alle er avhengige av hverandre for at vi sammen skal kunne bidra til vekst og utvikling.

Det direkte næringsarbeidet håndteres av næringsmedarbeidere i hver enkelt kommune.  Gjennom samarbeidet i Østre Agder løftes satsinger og problemstillinger som det er hensiktsmessig å løse felles.

2. mars 2021 utpekte KS og NHO, Arendal som en av to vinnere av årets vertskapskommuner for næringsutvikling. Prisen deles ut på bakgrunn av enkelttiltak som er satt i gang på et konkret område eller et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet.

Samtidig, 3. mars 2021, presenterer styreleder i KS Agder Gro Bråten, Grimstad kommune som vinner av årets lærlingekommune. Grimstad ligger nå øverst på lista over kommuner med over 20.000 innbyggere med flest lærlinger.

 

Klikk her for oversikt over saker og aktiviter i  Østre Agder næringsforum.

 

Bård Vestøl Birkedal

Leder næringsforum /næringssjef Risør

Tlf: 481 03 455

Siri Asdal

Utviklingsleder næring og samfunn
Østre Agder IPR

Tlf: 995 10 141

Kontaktinformasjon

Leder næringsforum

Bård Vestøl Birkedal Næringssjef Risør
Telefon 481 03 455

Medlemmer næringsforum

 

Samarbeidsområder