Oppvekst

Østre Agder samordner fellessatsing på skole for de åtte kommunene. De tyngste satsningene omfatter initiativ for å gi lokale videreutdanningstilbud for lærere og samarbeidet skal være et felles nettverk under arbeidet med desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Samarbeidet styres av Østre Agder skoleforum der hver kommune er representert med sin ledende medarbeider i skolesektoren.
Felles videreutdanningstilbud for lærere i grunnskolen

Statlige myndigheter har innført strengere krav til formalkompetanse for lærere som skal undervise i grunnskolen i fagene matematikk, engelsk og norsk. Tilbudet har så langt blitt gitt ved ulike universitet og høyskoler rundt i landet.

Østre Agder har med bistand fra Arendal kommune startet arbeidet for å kunne gi et slikt opplæringstilbud lokalt i samarbeid med en høyskole eller et universitet. Siktemålet er å kunne komme i gang med et tilbud om engelsk fra høsten 2018. Med bakgrunn i de erfaringer samarbeidet henter ved dette tilbudet vil en vurdere å gi tilsvarende tilbud for de andre fagene med økt krav til formalkompetanse. Lærere fra alle deltakende kommuner vil få anledning til å søke om plass på etterutdanningstilbudet.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Statlige myndigheter ønsker å styrke det lokale utviklingsarbeidet i grunnskolen. Fra 2017 stilles det midler til rådighet for dette arbeidet. Forutsetningen er at kommuner som tildeles midler inngår i et nettverk. Det er intensjonen at Østre Agder ivaretar nettverksfunksjonen for deltakende kommuner. En forutsetning for å få midler fra ordningen er formelt samarbeid med universitet eller høyskoler på feltet.

Gisle Hovdenak

Utviklingsveileder utdanning
Østre Agder IPR

Telefon 480 37 116

Gisle Hovdenak

Utviklingsveileder utdanning
Østre Agder IPR

Telefon 480 37 116