Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) er etablert med formål om å koordinere og forankre initiativer og prosjekter innen feltet e-helse og velferdsteknologi på Agder.

Bakgrunn

Den kraftige veksten i andelen eldre i befolkningen, kombinert med relativt færre i yrkesaktiv alder er de to faktorene som vil gi kommunene den største utfordringen frem mot 2030 og 2040. Sterk vekst i antall eldre betyr isolert sett flere med behov for omfattende helse- og omsorgstjenester. «Eldrebølgen» er starten på en utvikling som gir varig endring i befolkningssammensetningen. Denne situasjonen krever nye former for samhandling på tvers av sektorer i kommunen, i regionen og mellom forvaltningsnivå. (Kilde: Speilmeldingen 2030, Kristiansand kommune, 2015)

For å kunne håndtere den demografiske utviklingen er det en forutsetning å lykkes med strategier og tiltak som gjør at befolkningen kan bo trygt og godt hjemme så lenge som mulig, slik at behov for omfattende omsorgstiltak utsettes. (Kilde: Speilmeldingen 2030, Kristiansand kommune, 2015)

Bruk av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene åpner et mulighetsrom på flere måter. Det gir først og fremst mennesker mulighet til å mestre eget liv og helse, og bidrar til at flere kan bo lenger i eget hjem til tross for nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan bidra til å forebygge eller utsette institusjonsinnleggelse. Teknologi som skaper større trygghet hos brukeren kan også redusere unødvendig bekymring hos pårørende. (Kilde: Meld. St. 29 Morgendagens omsorg (2012–2013).

Avanserte løsninger innen e-helse og velferdsteknologi setter store krav til IKT – styring og innovativ tankegang. Dette er arbeid som er meget kompetansekrevende og komplekst (Chaffey, 2016). Et annet forhold som er helt sentralt, er behovet for standardiserte løsninger. Fremtidens kostnadseffektive og hensiktsmessige løsninger må utvikles og anskaffes regionalt/nasjonalt. Arbeid med standardiseringer og ikt arkitektur skjer gjennom statlig satsning hvor det nyetablerte direktorat for e-helse i Helsedirektoratet har fått ansvaret. Selv om staten tar større rolle som premissleverandør, har kommunene et selvstendig ansvar for å påvirke, beskrive og realisere e- helsestrategier. En måte kommunene kan ta sterkere grep om ansvaret, er ved å samarbeide tettere. Helseregionene er et godt eksempel på dette. Chaffey (2016) gir et godt bilde av dette ved å skissere at større kommuner bruker mindre penger per innbygger enn de små kommunene. Samtidig er kvaliteten på digitale tjenester bedre i de store enn i de små og mellomstore kommune i Norge. Det er med andre ord kostbart å drive IKT arbeid og innovasjon i små og mellomstore kommuner, og med fremtidens utfordringsbilde innen helse- og sosial, hvor kostnadsbildet vil øke med et tilnærmet lineært utslag, er et tettere samarbeid mellom kommuner, slik det nå er lagt grunnlag for på Agder, en riktig, men også krevende vei å gå.

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi er etablert på Agder med formål om å koordinere og forankre initiativer og prosjekter på tvers av regionene i Agder. Initiativet er forankret i Regionplan Agder og fikk sin tilslutning i januar 2016 i Rådmannsgruppen for Regionplan Agder.

Et tettere samarbeid, med hele Agder som nedslagsfelt, vil gagne regionen i positiv retning og heve kvaliteten på arbeidet innen innovasjon på Agder. Arbeidet i den regionale koordineringsgruppen vil være nyskapende når det gjelder videreutvikling av helse- og omsorgstjenester, hvor teknologi- og tjenesteutvikling er to sider av samme sak. Arbeidet vil i tillegg understøtte tiltak som har innovasjonsfelleskap med næringsliv og akademiske institusjoner.

Kilde: Chaffey, Paul.(2016). Digitale løsninger for hele offentlig sektor. Regjeringen (2016).

Gevinster

Gevinster som kan komme ut av arbeidet og hva dette vil gi regionen er blant annet:

 • Bedre samordning og koordinering av prosjekter og initiativ innen e-helse og velferdsteknologi:
  – Bedre kommunal forankring
  – Økt stimulans til innovasjon, forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen. I tillegg til å stimulere felles anskaffelser i Agder
  – Effektivisering av helse- og omsorgstjenestene og arbeidsprosesser
  – Kompetansehevning og erfaringsutveksling på tvers i Agder
  – Samordning av IKT løsninger, herunder samordning av:
  * Standarder-/rammeverk
  * Plattformer (inkl. arbeids- og tjenesteverktøy)
  * Teknisk sikkerhet
  – Felles mål-bilde innen feltet
  – Styrke regionen som en nasjonal premissleverandør og utviklingsaktør

Opprettelsen av Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi

Den økende utviklingen av regionale prosjekter på Agder, øker behovet for en sterk regional koordinering på Agder. Målet er at regionen skal være ledende innen e-helse og velferdsteknologi i landet. Arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling, næringsutvikling og felles anskaffelser i regionen. Formålet er økt regional koordinering og forankring på Agder. Det er samtidig viktig å presisere at de kommuner som deltar i et prosjekt, eier og syrer selv sin egen deltakelse.

Organisering og sammensetning

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder rapporterer til Rådmannsgruppen i Regionplan Agder. Deltakere er representanter fra de fem kommuneregionene, KS Agder og Arendal og Kristiansand kommune. RKG ledes av Aase Synnøve Hobbesland, Østre Agder.

AU for Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder består av koordinatorer og rådgivere, en fra hver region, innen e-helse og velferdsteknologi Agder, samt leder OSS IKT forum. AU ledes av Kjetil Løyning, Kristiansand kommune.

I tillegg har de kommunale IKT miljøene på Agder etablert en regional referansegruppe for IKT (13.04.16). Leder for referansegruppen er Line Bakkeby, IKT Agder.

Mandat til Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (kommunalsjefsnivå):

 • Skal bidra til å samordne og koordinere prosjekter og aktiviteter innen e-helse og velferdsteknologi, hvor kommuner på Agder er involvert.
 • Skal påse kommunal forankring i prosjekter som har regional verdi.
 • Skal stimulere til innovasjon, forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen.
 • Skal stimulere til at teknologi kan understøtte og effektivisere arbeidsprosesser.
 • Stimulere til at anskaffelser koordineres, slik at volumet kan bli mer interessant for leverandørene.

 

Mandat – Arbeidsutvalg (AU) for Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder:

 • Arbeidsutvalget skal være rådgivende i forhold til strategiske valg for «Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder».
 • Erfaringsutveksling og samordning av prosjekter og aktiviteter innen e-helse og velferdsteknologi.
 • Forberede saker til «Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder».

Dette arbeidet er forankret gjennom arbeidet med «Regionplan Agder 2020»: Rådmannsgruppen – Regionplan Agder 2020 gav 13. januar 2016 sin tilslutning til etablering av Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder.

Regionplan Agder 2020 og Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskapning Agder (2015-2030) ( VINN Agder) er utarbeidet av det regionale partnerskapet og vedtatt av fylkestingene i Aust- og Vest Agder 16./17. juni 2015. VINN Agder er en oppfølging av Regionplan Agder 2020 og er regionens verdiskapningsstrategi basert på samarbeid og samhandling mellom næringsliv, arbeidsliv, FoU-institusjoner og offentlig sektor. Formålet med planen er å legge til rette for økt samarbeid og kompetansedeling som et bidrag til økt konkurranseevne og bærekraftig verdiskapning ved hjelp av innovasjon i privat og offentlig sektor i hele Agder.

 

Kontaktinformasjon:

Aase Synnøve Hobbesland,
Leder RKG

Adresse:
Furumoveien 1,
Postboks 158,
4952 Risør

Telefon:
991 61 162

Epost:
Aase.synnove.hobbesland@risor.kommune.no

Kjetil Løyning,
Leder RKG arbeidsutvalg (RKG AU)

Adresse:
Rådhuskvartalet 1. etasje
Rådhusgata 18

Telefon:
934 82 215

Epost:
Kjetil.loyning@kristiansand.kommune.no

Relevante sider:

Regionplan Agder