Samarbeid på Tvers i Østre Agder

Østre Agder skal bidra til å samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Samarbeidet skal arbeide for å styrke regionens infrastruktur og systematisk arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter.
Østre Agder kan bidra til etablering av samarbeidsløsninger for to eller flere kommuner knyttet til områder av kommunenes virksomhet og tjenesteproduksjon der kommunene finner det formålstjenelig. I tillegg skal samarbeidet stimulere til at regionen gjennomfører prosjekter for å øke kompetansen i regionens kommuner og utvikle løsninger knyttet til levering av kommunale tjenester.

Østre Agder kan fatte vedtak knyttet til den løpende drift innenfor rammen av innbetalt deltakeravgift, men kan ikke forplikte den enkelte kommune utover dette uten etter særskilt avtale.

Innenfor Østre Agder kommunene pågår det et utstrakt interkommunalt samarbeid, organisert som vertskommuneløsninger, IKS’er eller AS’er. I 2009 gav Østre Agder ut en publikasjon som gir en oppsummert oversikt over interkommunalt samarbeid mellom to eller flere av kommunene: Arendal, Froland, Åmli, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Risør. Les mer i Samarbeid på Tvers i Østre Agder.

FORMELLE DRIFTSSAMARBEID I ØSTRE AGDER:

Østre Agder brannvesen. Tjenesten er etablert som en vertskommunemodell, med Åmli, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Froland og Arendal som deltakere. Arendal er vertskommune.

Østre Agder krisesenter. Kommunene i Østre Agder har gått sammen om driften av Østre Agder krisesenter.

Arendal legevakt. Kommunene i Østre Agdersamarbeidet og de to Telemarkskommunene Nissedal og Fyresdal har et felles legevakttilbud knyttet til Sørlandet sykehus HF i Arendal. Arendal kommune er vertskommune for Arendal legevakt.